Žáci s SVP

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení (§16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Slovník pojmů

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Škola při zabezpečování výuky těchto žáků vychází z platných dokumentů MŠMT ČR. Zdravotním postižením je dle §16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. O přijetí takto handicapovaného dítěte do školy rozhoduje ředitel školy na základě lékařské zprávy a zároveň zprávy z PPP nebo SPC po dohodě se zákonným zástupcem žáka a s přihlédnutím k reálným možnostem školy (bezbariérovost budovy, počet žáků ve třídě, možnost získání a přidělení osobního asistenta, vzdělání a zkušenosti pedagogického sboru, možnost vybavení kompenzačními nebo edukačními pomůckami, odborná pomoc a podpora PPP či SPC, spolupráce s rodinou. Je nutné zohlednit i místní specifické podmínky jako je např. dopravní obslužnost či dostupnost zdravotní péče. Nezbytnou podmínkou je také velmi těsná spolupráce s odborným pracovištěm, které má daného žáka ve své péči. Pokud dojde k přijetí takto znevýhodněného žáka na školu, pak:

 • jsou všichni učitelé se souhlasem rodičů seznámeni s konkrétním postižením žáka včetně event. postupu poskytnutí pomoci při projevení se zhoršení či jiného problému souvisejícího s žákovým postižením
 • jsou žákovi spolužáci rovněž seznámeni s jeho zdravotním handicapem a všemi problémy, které z toho plynou
 • je s rodiči a odborným pracovištěm dohodnuta forma konkrétní spolupráce
 • se vyučující seznámí s doporučenými úlevami, tolerancí a způsoby hodnocení žáka
 • jsou s rozdílným hodnocením svého spolužáka seznámeni i ostatní žáci třídy
 • je pro dané doporučené předměty jednotlivými vyučujícími vypracován individuální vzdělávací plán, pokud je tento odborným pracovištěm doporučen a rodiče žáka o něj ředitele školy požádají
 • žák využívá potřebné doporučené kompenzační či rehabilitační pomůcky
 • pro vyučující se snažíme zajistit odbornou literaturu, další vzdělávání, semináře či kurzy vztahující se k danému zdravotnímu handicapu
 • žákovi nabídneme možnost návštěvy dyslektického kroužku za účelem reedukace, případně hodiny práce s integrovaným žákem
 • může být žák z některého předmětu (např. tělesná výchova) osvobozen, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje
   

Zásady pro práci se žáky se zdravotním postižením - včasnost diagnostiky a poskytnutí pomoci, respektování zvláštností dítěte, všestranný rozvoj (žák své znevýhodnění může úspěšně kompenzovat v jiných činnostech, kde bude úspěšný), soustavnost, zajištění optimálního prostředí, poskytnutí doporučených pomůcek, uplatňování vhodných metod a forem práce.

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Škola při zabezpečování výuky těchto žáků vychází z platných dokumentů MŠMT ČR. Zdravotním znevýhodněním je dle §16 odst. 3. zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Postup při zabezpečení výuky zdravotně znevýhodněného žáka je obdobný jako u žáka se zdravotním postižením. Pokud se jedná o žáka, který má diagnostikovanou některou ze specifických poruch učení, je zde postupováno tak, aby žák mohl využít svoje skutečné schopnosti, vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Škola při zabezpečování výuky těchto žáků vychází z platných dokumentů MŠMT ČR. Sociálním znevýhodněním je dle §16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Hlavním problémem žáků z rodin azylantů je nedostatečná nebo vůbec žádná znalost vzdělávacího jazyka. Proto je nutné při práci s těmito žáky nejprve seznámit žáka s českým prostředím, kulturními a společenskými zvyklostmi a tradicemi, ale souběžně také žákovi umožnit intenzivní výuku českého jazyka. V případě potřeby lze také vypracovat individuální vzdělávací plán, poskytnout možnost individuálních konzultací, a pokud je to možné, zařadit ho do třídy s nižším počtem žáků.

Řešení problémů žáků se sociálním znevýhodněním stavíme na:

 • citlivé komunikaci se žákem i rodiči
 • nabídce pomoci v domácí přípravě do školy
 • nabídce odborné pomoci - zejména poradenské
 • citlivé integraci ze sociokulturního prostředí žáky do prostředí školy

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Mimořádně nadaní žáci mohou vykazovat: mimořádnou paměť, většinou encyklopedické znalosti v určitém oboru, vynikají rychlost myšlení a zpracování problémů, dokážou se záměrně dlouhodobě soustředit, mohou dávat přednost společnosti dospělých nebo alespoň starších dětí nebo naopak samotě, vidí souvislosti i tam, kde je většina žáků nevidí, velmi ostře vnímají pravidla a rozpory, dokážou občas velmi nevybíravým způsobem poukázat na nesrovnalosti a mohou se chovat i nekorektně.

Možnosti vzdělávání mimořádně nadaných žáků:

 • obohacování běžné výuky a rozšiřováním učební látky do hloubky i šířky
 • urychlení (akcelerace) ve výuce - možnost navštěvovat předmět, ve kterém žák vyniká spolu s vyšším ročníkem, popř. úplné přeskočení jednoho nebo několika ročníků
 • vytváření účelových skupin žáků - účast na projektech, možnost volitelných předmětů, účast v soutěžích a olympiádách, atp.
 • kombinace těchto možností

Na naší škole se snažíme pracovat nejen se žáky nadanými (diagnostikováno v PPP), ale především se žáky talentovanými. Týká se žáků, kteří projevují talent např. sportovní, hudební, taneční, výtvarný nebo hrají výborně šachy apod. Těmto žákům poskytujeme množství motivujících podnětů.. Umožňujeme jim účast na činnostech stimulujících jejich další vývoj - různé stupně soutěží (školní, okresní, regionální i republikové), sebeprezentace na akcích pořádaných školou či obcí, setkávání se stejně nadanými a talentovanými žáky z jiných apod.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)