O nás

Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice je plně organizovaná škola s 1. - 9. ročníkem, mateřskou školou, která má oddělení jednak v budově ZŠ a jednak v samostatné budově mimo školu, oddělením školní družiny a školní jídelnou. Kapacita ZŠ je 270 žáků, MŠ 82 dětí, ŠD 63 dětí, ŠJ 300 stravovaných a školní výdejny pro MŠ 54 stravovaných s platností od 1. 9. 2014. V současné době školu navštěvuje 226 žáků.

Škola je od prvního ročníku spádovou školou pro žáky z Pořežína, Nových Dvorů a Malé Losenice, od šestého ročníku také pro žáky z Vepřové, kteří do páté třídy navštěvují tamní malotřídní školu. Nově naší školu navštěvují také děti, které na I. stupeň chodí do ZŠ a MŠ v  Sázavě.

Škola byla budována v letech 1978 - 1981. Postupně se zřizovaly odborné učebny, takže v současnosti mají žáci možnost využívat 10 kmenových tříd, učebnu fyziky a chemie, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a školní dílnu vzniklou rekonstrukcí bývalé uhelny. Uvnitř areálu školy je také rekonstruované venkovní atrium a vlastní tělocvična.

Z projektu Modernizace a zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Velká Losenice, který realizovala obec Velká Losenice, jako zřizovatel školy, bylo ve školním roce 2014-2015 přistavěno 3 nadzemní podlaží na pravé straně budovy školy. Vznikly nové prostory pro odbornou učebnu přírodovědnou, jazykovou a učebnu výtvarné výchovy. Současně byl zařízen také školní klub pro žáky II. stupně a žákovská knihovna. Bezbariérovost školy zajišťuje nově instalovaný osobní výtah a parkovací místo pro handicapované.

Pedagogický sbor naší školy je poměrně stabilní. Všichni vyučující jsou pro svoji práci kvalifikovaní a mají vnitřní motivaci. Jsou ochotni spolupracovat na mnoha školních projektech, vzdělávat se a organizovat pro žáky i mimoškolní činnost. Vzhledem k velikosti sboru každý učitel zároveň zastává i další funkce a úkoly nezbytné pro fungování školy. Tím se jeho práce stává samozřejmě o mnoho náročnější.

Na škole působí jak třídní učitelé, tak učitelé bez třídnictví, výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik informačních a komunikačních technologií, koordinátor environmentální výchovy (EVVO) a koordinátor školního vzdělávacího programu (ŠVP), vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga u integrovaného dítěte, učitelky MŠ, zástupce ředitele a ředitelka školy.

Od školního roku 2016-2017 je na škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, které poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům a konzultace rodičům i pedagogům. Naše škola dlouhodobě pracuje se žákem s těžkým zrakovým postižením. Pro tuto práci máme kvalifikovaného učitele a asistenta pedagoga, materiální vybavení pořizované především z prostředků z projektů na kompenzační pomůcky a ze sponzorských darů, podporu speciálně-pedagogického centra Jihlava a výbornou spolupráci s rodiči žáka.

Na škole vzniklo uskupení rodičů pod názvem Klub přátel školy. Každá třída má své zastoupení v osobě důvěrníka, který zprostředkovává komunikaci mezi učitelem a rodiči, podílí se na koordinaci a přípravě aktivit pořádaných společně klubem a školou, má přehled o třídním fondu a dalších záležitostech spojených se třídou. Budeme rádi, když se k nám jako přátelé školy připojí i další partneři - zástupci místních firem, spolků a organizací nebo i zástupci širší veřejnosti.

Za zmínku stojí i zájmová činnost na škole. Nově byl zapsán spolek Komunitní škola Velká Losenice, který prostřednictvím externích i interních vedoucích kroužků nabízí dětem a žákům různé obasti zájmové činnosti - hudební, výtvarnou, sportovní, polytechnickou a další. Pro rodičovskou i širší veřejnost pořádáme pravidelná setkání s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie , ale i dalších oborů, které souvisí se zdravým vývojem a životním stylem dětí a mládeže včetně prevence rizikového chování.

Nástin stručných dějin školství ve Velké Losenici

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)