Informace k průběhu školního roku

INFORMACE PRO RODIČE I ŽÁKY K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020

Nový školní rok nám začíná a jistě máte spoustu otázek, jak vlastně bude probíhat, když ohrožení nákazou COVID stále trvá.

Škola se bude řídit "MANUÁLEM" MŠMT a aktuální situací v místě dle pokynů příslušné Krajské hygienické stanice (KHS).

Ve škole je stanoven koordinátor COVID, který bude komunikovat s rodičovskou veřejností a poskytovat odpovědi na dotazy v souvislosti s opatřeními školy. Tímto koordinátorem je sekretářka školy. Zároveň bude osobou pečující o žáky v izolaci v případě projevů příznaků onemocnění COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění po dobu do vyzvednutí zákonným zástupcem.

Kontakt na koordinátora COVID:           tel.: 564 565 923                        e-mail: skola@losenice.cz

 

ákladní zásady a pravidla ochrany zdraví ve škole:

 • Žáci se nemusí při prvním příchodu do školy prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti

 • Žáci mají u sebe v sáčku každý den čistou roušku pro případ potřeby

 • Žáci vždy mají u sebe v aktovce papírové kapesníčky

 • Před vstupem do školy si desinfikují ruce a dále postupují podle pokynů vyučujícího nebo osoby vykonávající dohled

 • Pohyb žáků po chodbách je omezen, zdržují se převážně ve svých kmenových učebnách. Do odborných učeben je převádí vyučující.

 • Průběžně dodržují základní zásady osobní a provozní hygieny dle pokynů vyučujícího

 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Vždy se ohlásí zvonkem u hlavního vchodu sekretářce školy a vyčkají na její příchod. Do budovy školy vstupují pouze v nezbytných případech po předchozí telefonické domluvě a to s ochranou úst a nosu a po zápisu do knihy návštěv ve vestibulu školy.

 • Škola má vypracovaná hygienická pravidla pro všechny skupiny účastníků vzdělávání - žáci I. stupeň, žáci II. stupeň (žáci budou seznámeni v prvních třídnických hodinách), pedagogický personál, úklidový personál, personál školní kuchyně a školní jídelny

 • Ve všech kmenových třídách a odborných učebnách, na toaletách, u jídelny i u tělocvičny jsou nainstalované zásobníky na desinfekční prostředky a papírové ručníky

 • V případě mimořádných situací spojených s nákazou je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví.

 • DESINFEKCE, VĚTRÁNÍ, OMEZENÝ POHYB - NEMÍSENÍ SKUPIN, SOCIÁLNÍ DISTANC - obecně platné zásady předcházení šíření koronaviru. BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ!

Žák s příznaky COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění ve škole

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění - např. neměříme žákům před vstupem do školy teplotu, neptáme se na bolesti v krku, bolesti svalů, kloubů, kašel, rýmu dušnost, průjem, ztrátu chuti nebo čichu apod.

Těmto příznakům ale věnujeme zvýšenou pozornost. U vstupu do budovy školy je zajištěn dohled, který provádí vizuální kontrolu vstupujících žáků a dbá na použití desinfekce rukou.

 

Žádáme proto rodiče, aby vždy při projevech infekčního onemocnění (rýma, kašel, opar, záněty spojivek, dušnost, teplota aj.) dítěti zajistili domácí péči a neposílali jej do školy.      DĚKUJEME!

 

Při podezření na infekční onemocnění u žáka postupujeme takto:

Záchyt před vstupem do školy/v době výuky

 • Pokud je před vstupem do školy přítomen zákonný zástupce žáka, žák není vpuštěn do budovy školy, rodič si odvádí dítě domů.

 • Pokud není přítomen zákonný zástupce žáka, je ihned telefonicky informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy.

 • Pokud není možné okamžité vyzvednutí a odchod žáka, škola neprodleně vyzve žáka s příznaky k použití roušky, zajistí jeho izolaci s dohledem pečující osoby na dobu nezbytnou do převzetí zákonným zástupcem.

 • Totéž opatření nastane v případě začínajících projevů infekčního onemocnění u žáka v době vyučování.

 • Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné používat osobní ochranné pomůcky žákem i pečující osobou.

 • Škola vždy upozorní zákonného zástupce žáka, že je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu. Škola sama lékaře ani KHS nekontaktuje!

 • V případě, že u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění i po uplynutí doby karantény nebo mimořádného opatření, je mu umožněn opětovný vstup do školy pouze s potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost.

Žák prokazatelně onemocněl nákazou covid-19

 • Školu kontaktuje příslušná KHS a sdělí škole další pokyny.

 • V případě, že se o onemocnění dozví ředitel školy dříve, kontaktuje sám zaměstnance příslušné KHS.

 • O karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, rozhoduje příslušná KHS.

 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích ostatní žáky třídy, jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.                                 

Naplňování Školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souvislosti s nerealizovaným vzdělávacím obsahem z důvodu mimořádných opatření přijatých ve II. pololetí školního roku 2019/2020

 • Vyučující upravili tematické plány všech předmětů ve všech ročnících tak, aby bylo zřejmé, jaká témata (vzdělávací obsahy) byla v období distanční výuky realizována v plné šíři, jaká v redukované podobě, tedy jen částečně, jaká se přesunují do dalšího ročníku a jaká budou zcela vypuštěna. Jakmile to bude možné, škola se vrátí zpět ke vzdělávání podle platného ŠVP.

 • Na začátku školního roku budou vyučující mapovat dosažené výsledky z distanční výuky u každého žáka. V průběhu měsíce září budou probíhat i diagnostické testy, ale bez klasifikace, pouze jako podklad pro zjištění úrovně znalostí jednotlivých žáků.

 • Výuka bude naplánována tak, aby bylo možné v co největší míře doplnit nezbytné znalosti a dovednosti ve vybraných předmětech do konce I. pololetí.

 • Mimoškolní aktivity a doplňkové vzdělávací aktivity typu divadelního představení, výchovného koncertu, besedy nebo přednášky ve škole budou omezeny na minimum nebo přesunuty na jarní měsíce.

Příprava školy na přechod ke vzdělávání na dálku

Škola je připravena na případnou distanční výuku v prostředí MS Teams a žáci od III. do IX. ročníku budou seznámeni s prací v tomto prostředí svými vyučujícími v měsíci září. Žáci I. a II. ročníku zvolí způsob případné distanční výuky na základě dohody třídního učitele se zákonnými zástupci žáků. Pravidla pro přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd jsou podrobně popsána v MANUÁLU MŠMT na straně 12 (viz odkaz https://www.msmt.cz/file/53629/). Žáci a studenti mají povinnost se distančním způsobem vzdělávat.

Škola v rámci digitalizace komunikace s rodičovskou veřejností i se žáky samotnými zavádí v tomto školním roce také nové internetové prostředí e-třídnice, které je rodičům i žákům přístupné po zadání přihlašovacích údajů. Tyto údaje obdrží žáci od svých třídních učitelů v prvních dnech školní docházky. Součástí prostředí je elektronická žákovská knížka, el. třídní kniha, el. omlouvání nepřítomnosti žáka, školní matrika, možnost vzájemné komunikace se školou pro žáky a rodiče, zadávání domácích úkolů a další moduly. Prosím všechny rodiče, aby se s prostředím e-třídnice dobře seznámili. V případě nejasností se obracejte na třídního učitele svého dítěte.

 

Na závěr si přejme, aby školní rok probíhal pokud možno bez dalších výrazných omezení. Přijměme nutná opatření a dbejme na zdraví své i ostatních. Zodpovědnost a ohleduplnost vůči sobě i ostatním postavme na první místo uznávaných hodnot.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci, Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)