Volby do Školské rady ZŠ a MŠ Velká Losenice

Vážení rodiče,

protože končí volební období členů školské rady, vyhlašuji volby do Školské rady ZŠ a MŠ Velká Losenice, příspěvková organizace pro období 2020 - 2023.

V souladu s novým volebním řádem, který schválilo Zastupitelstvo obce dne 26. 8. 2020, vyzývám oprávněné osoby k podání návrhů kandidátů na členy Školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Oprávněnou osobou je vždy jeden ze zákonných zástupců nejstaršího dítěte ve škole a za kandidáta může nominovat i sám sebe. Nominaci prosím proveďte prostřednictvím navrhovacího lístku v příloze. Vyplněný lístek s návrhem kandidáta předá nejstarší dítě svému třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 14. 9. 2020. Pokud nikoho nenavrhujete, vyplňte pouze oddíl „navrhovatel“, abychom mohli sestavit seznam oprávněných voličů.

Seznam kandidátů bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vývěsce ve vestibulu školy nejpozději dne 21. 9. 2020. Samotná volba proběhne dne 6. 10. 2020 tímto způsobem:

  • Ve vestibulu školy bude v době od 15:00 do 18:00 hodin volební urna a přítomni členové volební komise za zákonné zástupce
  • Oprávněná osoba může v této době volit tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do hlasovací urny zapečetěné razítkem školy
  • Na hlasovacím lístku mohou být zaškrtnuty nejvýše tři kandidáti, jinak je hlas neplatný
  • Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů
  • Za zvolené členy jsou považování ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem
  • Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob
  • Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvoleného člena, se považují za náhradníky
  • Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej zřizovateli
  • Zřizovatel doplní počet členů o své zástupce a Rada obce jmenuje celou Školskou radu
  • První setkání nové školské rady svolává bez zbytečného odkladu ředitel školy

 

 

Příloha informace – navrhovací lístek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zde odstřihněte a vraťte po nejstarším dítěti do školy nejpozději do pondělí 14. 9. 2020

 

 

 

Návrh voleného kandidáta, zákonného zástupce nezletilých žáků, do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Velká Losenice, příspěvkové organizaci pro období 2020-2023

 

Kandidát                                                                               Navrhovatel

jméno:                                                                                   jméno:

příjmení:                                                                               příjmení:

titul:                                                                                      titul:

datum narození:                                                                   datum narození:

bydliště:                                                                               bydliště:

podpis kandidáta…………………………….                      podpis navrhovatele……………………….

 

Souhlas s kandidaturou potvrdil kandidát svým podpisem.           Navrhovatel je považován za oprávněnou osobu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)