Řád školní jídelny

  Vnitřní řád školní jídelny        docx 36 kB              

 Provozní řád školní jídelny      docx 29 kB          

 

Základní škola a Mateřská škola VELKÁ LOSENICE,

příspěvková organizace

se sídlem

VELKÁ LOSENICE 248, 592 11

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Č.j.:

ZŠ-MŠ-VL-111/2016

Vypracovala:

Ivana Fišarová

Schválila:

Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy

   

Směrnice nabývá platnosti dne:

22. 6. 2016

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 9.  2016

 

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Školské zařízení:         Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole

                                  Velká Losenice 248, příspěvková organizace

Adresa:                      592 11 Velká Losenice

                                  Žďár nad Sázavou

IČO školy:                  60575255

IZO ŠJ:                       103143238

Ředitelka školy:          Mgr. Marie Dobrovolná

Vedoucí ŠJ:                Jitka Burešová

Vedoucí kuchařka:      Jiřina Růžičková

Telefon:                      564 565 934 - vedoucí ŠJ, 564 565 935 - kuchyň

E-mail:                        buresova.skola@losenice.cz

Web:                           www.skolalosenice.cz

 

 

2. KOMUNIKACE SE STRÁVNÍKY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PŘENOS INFORMACÍ SMĚREM KE STRÁVNÍKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí mateřské školy (dále jen MŠ) (přesnídávka, oběd, svačina), žáků základní školy (dále jen ZŠ) (oběd), zaměstnanců MŠ a ZŠ a cizích strávníků (oběd).

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby stravující se ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. S vnitřním řádem byli seznámeni všichni strávníci. Výpis vnitřního řádu školní jídelny podepisují všichni strávníci na začátku školního roku prostřednictvím přihlášky ke stravování (zaměstnanci školy, žáci - jejich zákonní zástupci, cizí strávníci). Celý vnitřní řád je k nahlédnutí na nástěnce před jídelnou, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy a je nedílnou součástí Školního řádu.

 

Provozní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

- vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

- nařízením ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

- nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin

- směrnicí 2000/89 ES a dále nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

- Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Základní vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ

 

Povinnosti:

Strávník, v případě nezletilých žáků jeho zákonný zástupce je povinen před začátkem školního roku vyplnit přihlášku ke stravování a seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny, zakoupit čip ke stravování a uhradit zálohu na následující měsíc.

Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky je strávník závazně přihlášen k pravidelnému odběru stravy po celý daný školní rok, pokud je v provozu školní zařízení. (Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, dětem v MŠ v případě docházky rodiče stravu přihlašují.)

Zákonný zástupce dítěte v MŠ si v mateřské škole vyzvedne formulář přihlášky ke stravování a vyplněný odevzdá učitelkám MŠ, popř. vedoucí školní jídelny. Žákům ZŠ přihlášky ke stravování rozdají první školní den třídní učitelé a jim také žáci vyplněné přihlášky následující pracovní den také odevzdají.

Formulář přihlášky je také k dispozici na www.skolalosenice.cz.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v mateřské škole.

Žák základní školy se stravuje na základě přihlášky.

 

Práva:

Strávník, v případě nezletilých žáků jeho zákonný zástupce má právo na podání stížnosti či podnětu ke zlepšení poskytování školního stravování. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny s ekonomkou školy s odkazem na Směrnici k vyřizování oznámení, podnětů a stížností č. j. 3/2016.

 

 

4. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a jsou upraveny od 1. 9. 2015.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. do 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku podle bodů 1 - 4.

Sazba je finanční norma za potraviny na jeden den na jednoho strávníka.

 

1. Děti 2 - 6 let          

                                   Přesnídávka    8,- Kč

                                   Oběd               20,- Kč

                                   Svačina           7,- Kč

                                   Celkem:          35,- Kč (Plná cena - 62,- Kč)

                                   V ceně oběda je zahrnut i poplatek za pitný režim.

 

2. Děti 7 let               

                                   Přesnídávka    8,- Kč

                                   Oběd               22,- Kč

                                   Svačina           7,- Kč

                                   Celkem:          37,- Kč (Plná cena - 64,- Kč)

                                   V ceně oběda je zahrnut i poplatek za pitný režim.

 

3. Děti 7 - 10 let        

                                   Oběd               22,- Kč (Plná cena - 49,- Kč)      440,-Kč/ záloha na měsíc

 

 

4. Děti 11 - 14 let      

                                   Oběd               24,- Kč (Plná cena - 51,- Kč)      480,-Kč/ záloha an měsíc

 

5. Děti 15 let a výše  

                                   Oběd               26,- Kč (Plná cena - 53,- Kč)      520,-Kč/ záloha na měsíc

 

6. Zaměstnanci školy                       

                                   Oběd               26,- Kč (Plná cena - 53,- Kč)

 

7. Cizí strávníci                                

                                   Oběd               53,- Kč (cena zahrnuje věcnou a mzdovou režii, zisk)

 

 

Mzdová a věcná režie je vypočtena na základě Směrnice pro výpočet obědů. Cenová kalkulace na potraviny se odvíjí od skutečných cen surovin.

 

 

5. ODHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ

Odhlašování stravy pro žáky ZŠ a ostatní strávníky - osobně ve školní jídelně, telefonicky,

e-mailem nebo na www.strava.cz den předem do 14:00 hod., ve výjimečných případech do 7:00 hod. týž den (např. nemoc),.

Informace o způsobu registrace přes portál www.strava.cz jsou vyvěšeny na

www.skolalosenice.cz - "Jídelna" - "Přihlášky a žádosti" - "Pokyny pro www.strava.cz"

 

Pro děti v MŠ platí pro odhlašování stravy stejná pravidla jako pro žáky ZŠ, pouze v případě odhlášení odpolední svačiny je toto možné provést u učitelek MŠ nejpozději do 8:00 hod. v den odhlášení a ty tuto informaci předají vedoucí školní jídelny.

 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a je účtována v plné výši (min. 49,- Kč).

Hlášení změn vždy do 25. dne v měsíci u vedoucí školní jídelny (stravovací zvyklosti, ukončení docházky, změna adresy, změna účtu,...).

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Dětem v MŠ stravu na školní prázdniny rodiče nahlašují. Žáci ZŠ si mohou oběd přihlásit, ale bez nároku na dotovanou cenu.

 

 

6. STRAVOVÁNÍ V DOBĚ NEMOCI ŽÁKA

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování.

Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti v ceně 49 - 53 Kč/dle věku dítěte za 1 oběd.

 

ODBĚR STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ

Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady:

 - výdej obědů do jídlonosičů je vyčleněn odděleně samostatnám vchodem v době od 10:50 - 11:10 hodin

 - strava bude nandána pouze do řádně vymytých jídlonosičů. Do špatně očištěných    

   jídlonosičů nebude strava vydána

- vydané obědy do jídlonosiče jsou určeny k okamžité spotřebě (nejdéle do 14.hodiny výdejního dne)

- hodnota kritické meze vydaného jídla do jídlonosiče musí mít hodnotu 60 stupňů C

 - nádoby musí splňovat podmínky pro manipulaci s teplými pokrmy

 - jídlonosič musí být určen jen na přenos stravy

 - nádoby nesmí být skleněné

 - v případě předání jídonosiče do jídelny ráno musí být označen jménem a třídou strávníka

 

 

7. BEZKONTAKTNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

Každý strávník (mimo dětí MŠ) si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědu. Platbu za čip hradí strávník v hotovosti. Cena vratné zálohy čipu je od 1. 9. 2015 115,-Kč.

Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování, školní docházky. Po ukončení stravování je neporušený čip odkoupen zpět vedoucí školní jídelny.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit čip k výdeji oběda denně.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost dozorujícímu učiteli. Následně vyčká na konci fronty strávníků čekajících na výdej oběda. Po ověření vedoucí školní jídelny, zda mu oběd náleží, mu bude následně oběd vydán.

V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

 

 

8. ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou buď trvalým bankovním příkazem k 18. dni v měsíci nebo jednorázovým příkazem (na účet č. 107-8264030277/0100), který bude uhrazen v termínu od 22. do 28. dne v měsíci (tj. v srpnu bude provedena zálohová platba na měsíc září, v září na říjen, atd.).

 

Strava se platí předem, to znamená, že do 28. dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc.

 

Jako variabilní symbol se použije přidělené trojciferné identifikační číslo strávníka (v případě, že ho strávník nebo jeho zákonný zástupce zapomene, lze zjistit u vedoucí školní jídelny), popř. lze do poznámek na příkazu připsat i jméno strávníka.

Př.: Strávník má přiděleno identifikační číslo 75 - jako variabilní symbol se zapíše číslo 075. V případě dvou a více plateb ze stejného účtu se čísla zapíší za sebe bez mezer (např. 075231)

 

K 18. srpnu bude zaslána záloha na měsíc září a v tento den bude platba odesílána na každý následující měsíc. Poslední platba v daném školním roce bude provedena 18. května. Pokud se jedná o dítě navštěvující mateřskou školu i v červenci, platba bude poukázána naposledy 18. června.

Odhlášená strava se odečítá.

Případné peněžité přeplatky převyšující částku 100 Kč se vrátí do 15. července zpět na účet, ze kterého probíhaly platby. Nižší částky budou převedeny do dalšího školního roku. V případě přeplatku vyšší částky se vratka provede pololetně (v průběhu měsíce únor a červenec).

 

V případě používání jednorázového bankovního příkazu bude záloha z účtu na měsíc září odeslána rovněž v srpnu. Do 20. září obdrží strávník nebo jeho zákonný zástupce aktuální výši zálohy na měsíc říjen, která bude na účet poukázána nejdéle do 28. září. Stejným způsobem budou platby probíhat i v následujících měsících. Eventuální přeplatek bude zúčtován stejným způsobem jako u trvalého příkazu.

Nemá-li strávník nebo jeho zákonný zástupce zaveden peněžní účet, lze zálohovou platbu zaplatit výjimečně i v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

 

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta na www.strava.cz a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

 

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučení ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a v to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

 

 

9. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Provozní doba školní jídelny:                     6:00 - 14:30 hod

 

Výdej stravy:

odvoz stravy - I., II. oddělení MŠ:                   8:15 hod.

odvoz stravy - I., II. oddělení MŠ:                  11:00 hod.

oběd žáci ZŠ:                                              11:15 - 13:30 hod.

zaměstnanci:                                               11:15 - 13:30 hod.

oběd MŠ:                                                     11:35 - 12:05 hod.

odpolední svačina:                                        14:15 hod.

cizí strávníci:                                                12:35 - 12:55 hod.

výdej do jídlonosičů:                                     10:50 - 11:10 hod.

 

Stravovací dobu dětí v MŠ je nutno dodržet z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

 

 

10. VLASTNÍ ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dozoru.

Žáci nemají dovolen vstup do školní jídelny bez pedagogického dozoru.

Školní brašny zůstávají uložené před školní jídelnou.

Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nezdržují.

Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.

Strávníci si před obědem umyjí ruce v chodbě u školní jídelny.

Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.

Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Během výdeje obědů žáků ZŠ zajišťuje mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) pomocná kuchařka. 

Úklid při stravování dětí MŠ zajišťuje uklízečka mateřské školy.

 

 

11. KONZUMACE JÍDLA

Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.

Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 8 tohoto vnitřního řádu.

 

Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

 

 

12. DOHLEDY V JÍDELNĚ

Dohledy ve školní jídelně stanovuje ředitelka školy. Dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci.

Povinnosti dohledu v jídelně:

 • bez dospělého dohledu nevcházejí žáci do jídelny

 • dohled má být ve školní jídelně v minutách k tomu určených

 • vpouští žáky postupně k výdejnímu okénku

 • dohlížejí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny (školní jídelny, chodba před ŠJ)

 • posílá žáky, kteří nemají čip, na konec fronty

 • žáky nenutí do jídla

 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků

 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnutí jídla apod.) okamžitě závadu nahlásí pomocné kuchařce, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků

 • v případě úklidu pomocnou kuchařkou koriguje strávníky u odkladního okénka

 • reguluje osvětlení na jídelně

 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

 • dohled se stravuje až po výkonu určených povinnosti

   

  13. ÚRAZY VE ŠKOLNÍ JÍDELNY

  Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

  Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

   

   

  Nastavení obecných řešení při nouzových a havarijních situacích

  Pokud nastane nouzová či havarijní situace (např. přerušení dodávky energií, havárie vody, apod.) a nebude pokrm řádně technologicky upraven, nebude strávníkům daný den poskytnuto stravné. Rozpracovaný pokrm se zlikviduje na náklady školy.

  V případě havárie dodavatele zajistí vedoucí školní jídelny pokrm náhradní v rámci možností surovin ve skladu.

   

   

  14. ŠKODY NA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY

  Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně.

  Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Na úmyslně způsobené škodě se žák, případně jeho zákonný zástupce podílí na úhradě.

   

   

  15. ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

  Vedoucí školní jídelny

  Vedoucí kuchařka

  Kuchařka

  Pomocná kuchařka

  Zaměstnanci kuchyně se neustále samovolně vzdělávají, využívají nabízených kurzů a školení. Minimálně každý druhý rok absolvují přeučení hygienického minima.

   

   

  16. JÍDELNÍČEK

  Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

  Jídelníček je vyvěšen týden dopředu na nástěnce ve školní jídelně, na internetu školy a na www.strava.cz.

  Jídelníček může být měněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.

   

  Alergeny:

  Stravovací zařízení mají od 13. 12. 2014 dle nařízení 1169/2011 EU povinnost informovat strávníky o případných alergenech v pokrmech na jídelních lístcích.

   

  Na jídelníčku jsou u jednotlivých pokrmů pod číselnými kódy označeny alergeny. Seznam alergenů je přiložen u vyvěšeného jídelníčku.

  Každý strávník, či zákonný zástupce nezletilých strávníků si alergeny v jídelníčku hlídá sám a vyvaruje se případné konzumaci pokrmu.

  Zaměstnanci školní kuchyně nejsou zodpovědní za reakce způsobené alergickou reakcí na dané potraviny.

   

   

  17. DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

  Dietní stravování se ve školní jídelně nepřipravuje. V zájmu dietního stravování je možnost, aby si strávník donesl vlastní oběd. Ve školní kuchyni jídlo uschovají v lednici k tomu určené a ohřejí na výdej. Strava musí být uschována v nádobách určených na přenos pokrmů (ne skleněné, ne použité obaly (např. krabičky od margarínu, apod.)). Kuchařky dbají na to, aby nebyl pokrm kontaminován jiným pokrmem.

   

   

  18. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

  Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny ve zřizovací listině školy č. j. 1579/05.

  Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

  V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám)

  Sazba stravného vychází z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

  Sazba stravného je stanovena na 53,- Kč za 1 oběd.

   

   

  19. ÚHRADA ZA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

  Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 18.

  stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP.

  Snížené stravné zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

  Zaměstnancům s pracovním poměrem "dohoda" nenáleží příspěvek z FKSP, platí plnou cenu potravin.

   

   

  20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

  S provozním a vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny, na webových stránkách školy a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

  Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto "Vnitřním řádu školní jídelny", pokyny dohledu a pracovnic školní jídelny.

  Provozní řád byl projednán s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky dne 22. 6. 2016 a  nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2016

   

   

   

   

   

  Ve Velké Losenici dne 22. 6. 2016

   

  Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka ZŠ a MŠ Velká Losenice, v. r.

   

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 15. července 2020
Svátek má Jindřich