O nás - informace o škole

 

Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice je plně organizovaná škola s 1. - 9. ročníkem, mateřskou školou, která má oddělení jednak v budově ZŠ a jednak v samostatné budově mimo školu, oddělením školní družiny a školní jídelnou. Kapacita ZŠ je 270 žáků, MŠ 82 dětí, ŠD 63 dětí, ŠJ 300 stravovaných a školní výdejny pro MŠ 54 stravovaných s platností od 1. 9. 2014. V současné době školu navštěvuje 226 žáků.

Škola je od prvního ročníku spádovou školou pro žáky z Pořežína, Nových Dvorů a Malé Losenice, od šestého ročníku také pro žáky z Vepřové, kteří do páté třídy navštěvují tamní malotřídní školu. Nově naší školu navštěvují také děti, které na I. stupeň chodí do ZŠ a MŠ v  Sázavě.

Areál školy se nachází v klidné části, téměř na konci obce směrem na Malou Losenici  a Přibyslav, s možností vycházek a pobytu v přírodě. To umožňuje pedagogům realizovat za příznivých podmínek část výuky v terénu a využít tak přírodní prostředí Vysočiny k naplňování školního vzdělávacího programu praktickou formou - školní projekty.

Škola byla budována v letech 1978 - 1981. Postupně se zřizovaly odborné učebny, takže v současnosti mají žáci možnost využívat 10 kmenových tříd, učebnu fyziky a chemie, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a školní dílnu vzniklou rekonstrukcí bývalé uhelny. Uvnitř areálu školy je také rekonstruované venkovní atrium a vlastní tělocvična.

Z projektu Modernizace a zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Velká Losenice, který realizovala obec Velká Losenice, jako zřizovatel školy, bylo ve školním roce 2014-2015 přistavěno 3 nadzemní podlaží na pravé straně budovy školy. Vznikly nové prostory pro odbornou učebnu přírodovědnou, jazykovou a učebnu výtvarné výchovy. Současně byl zařízen také školní klub pro žáky II. stupně a žákovská knihovna. Bezbariérovost školy zajišťuje nově instalovaný osobní výtah a parkovací místo pro handicapované.

Školní zahrada se zahradním domkem a dřevěnými herními prvky je využívána zejména dětmi z mateřské školy a v odpoledních hodinách i dětmi ze školní družiny. Na sklonku prázdnin náš zřizovatel celkově obnovil vybavení hřiště a upravil pískoviště. Moc děkujeme.

Fotbalové hřiště přilehlé k areálu školy je současně využíváno místní tělovýchovnou jednotou a není zcela vyhovující pro potřeby školní tělesné výchovy.

Pedagogický sbor naší školy je poměrně stabilní. Všichni vyučující jsou pro svoji práci kvalifikovaní a mají vnitřní motivaci. Jsou ochotni spolupracovat na mnoha školních projektech, vzdělávat se a organizovat pro žáky i mimoškolní činnost. Vzhledem k velikosti sboru každý učitel zároveň zastává i další funkce a úkoly nezbytné pro fungování školy. Tím se jeho práce stává samozřejmě o mnoho náročnější.

Na škole působí jak třídní učitelé, tak učitelé bez třídnictví, výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik informačních a komunikačních technologií, koordinátor environmentální výchovy (EVVO) a koordinátor školního vzdělávacího programu (ŠVP), vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga u integrovaného dítěte, učitelky MŠ, zástupce ředitele a ředitelka školy.

Od školního roku 2016-2017 je na škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, které poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům a konzultace rodičům i pedagogům. Naše škola dlouhodobě pracuje se žákem s těžkým zrakovým postižením. Pro tuto práci máme kvalifikovaného učitele a asistenta pedagoga, materiální vybavení pořizované především z prostředků z projektů na kompenzační pomůcky a ze sponzorských darů, podporu speciálně-pedagogického centra Jihlava a výbornou spolupráci s rodiči žáka.

Provoz školní jídelny zajišťují tři kuchařky a vedoucí školní jídelny a úklid na ZŠ a MŠ čtyři uklízečky. Provozně technické práce zajišťuje v součinnosti s ředitelkou školy školník a ekonomický úsek ekonomka školy a administrativní pracovník.

Naší snahou je profilovat školu v přírodovědných předmětech a využít tak jednak přírodního prostředí okolí školy a katastru obce, jednak aprobovanosti učitelů a také předpokládaného zájmu venkovských dětí o přírodu a vše živé.

Druhou oblastí, kterou chceme významně rozvíjet, je osobnostní a sociální výchova. V rámci revize školního vzdělávacího programu jsme proto integrovali doplňující vzdělávací obor Etická výchova do několika předmětů I. i II. stupně. Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a metodik prevence. Posilovat a rozvíjet dobré klima ve třídách i na škole nám pomáhají také preventivní programy neziskových organizací a zapojení do sítě Škol podporujících zdraví. Oblast výchovy považujeme za velmi důležitou, protože jsme přesvědčení, že právě od ní se odvíjí kvalita vzdělání.

Profilace školy rozhodně neznamená zaměření se pouze na dvě jmenované oblasti. Pozornost věnujeme také výuce jazyků, čtenářské, matematické nebo finanční gramotnosti i všem výchovám.

Na škole vzniklo uskupení rodičů pod názvem Klub přátel školy. Každá třída má své zastoupení v osobě důvěrníka, který zprostředkovává komunikaci mezi učitelem a rodiči, podílí se na koordinaci a přípravě aktivit pořádaných společně klubem a školou, má přehled o třídním fondu a dalších záležitostech spojených se třídou. Budeme rádi, když se k nám jako přátelé školy připojí i další partneři - zástupci místních firem, spolků a organizací nebo i zástupci širší veřejnosti.

Za zmínku stojí i zájmová činnost na škole. Nově byl zapsán spolek Komunitní škola Velká Losenice, který prostřednictvím externích i interních vedoucích kroužků nabízí dětem a žákům různé obasti zájmové činnosti - hudební, výtvarnou, sportovní, polytechnickou a další. Pro rodičovskou i širší veřejnost pořádáme pravidelná setkání s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie , ale i dalších oborů, které souvisí se zdravým vývojem a životním stylem dětí a mládeže včetně prevence rizikového chování.

 

Děkujeme všem našim příznivcům za projevovanou podporu a důvěru. Vážíme si toho, že Vaše děti chodí právě do této školy. Jejich vzdělávání a výchova je nejen naší povinností, ale i posláním.

 

 

                                                                                      Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy

 

 

 

Nástin stručných dějin školství ve Velké Losenici     docx 23 kB  -  

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 8. srpna 2020
Svátek má Soběslav