Projekty

 

 

TVOŘIVÁ ŠKOLA

 

Cílem Tvořivé školy je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty.

Před 10 lety Tvořivá škola definovala DESATERO činnostního učení, které vychází z učení Komenského, Baťových Zlínských pokusných škol a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Jelikož uvedené principy považujeme stále za platné a nosné, předkládáme je - některým pro připomenutí, jiným pro poučení a všem pro radost:

 

K žákům přistupujeme jako k jedinečným a originálním lidským bytostem. Akceptujeme jejich rodinné normy a jejich rodiny jako pro ně ty nelepší možné. Žáka chápeme jako tvořivou a samostatně myslící bytost, která je schopna rozvíjet své poznávání a být aktivním spolutvůrcem vzdělávání. Učitel je průvodcem žáků, vyváří pravidla pro práci žáků a dává žákům důvěru, že zvládnou vše potřebné.

Prostřednictvím činností vedeme žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků a osobní odpovědnosti. Každý činnostní postup má konkrétní didaktický cíl a přivádí žáky k tvořivému myšlení - ke schopnosti o pozorovaných jevech samostatně uvažovat a hovořit, ke tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky jich využívat.

Žáky pozitivně motivujeme. Před každým postupem žáky motivujeme a orientujeme v úkolu. Ukazujeme jim, proč se určité věci učí a k čemu jim může nově osvojený poznatek nebo dovednost v životě sloužit. Vedeme je k přesvědčení, že se učí věcem užitečným a potřebným pro život. Dodáváme jim důvěru, že dokážou být úspěšní.

Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. Dbáme na posloupnost a provázanost učiva - nové poznatky vyvozujeme z poznatků předcházejících. Základnímu učivu se snažíme naučit všechny žáky bezchybně. K probírání nového učiva přistupujeme, až když žáci probíranou látku chápou. Ke všem činnostem se průběžně vracíme, přesvědčujeme se o zvládnutí učiva. Žáci sami provádějí obměny činností a využívají při nich své dosavadní poznatky, dovednosti a zkušenosti.

Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. Ve výuce využíváme co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Učivo předkládáme na žákům důvěrně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů. Využíváme praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu žáků. Upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě.

Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání spojujeme do smysluplných celků. Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci všech těchto předmětů.

Vedeme žáky k hovoru, učíme je diskuzi a vzájemné komunikaci. Všem žákům průběžně umožňujeme hovořit o tom, co pozorují, co činí, co si myslí, co cítí. Žáci se učí formulovat otázky, navzájem se vyvolávají, odpovídají si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést konzultace a diskuzi.

Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. Činnosti s pomůckami i následný hovor o pozorovaném umožňují učiteli i žákům každodenní zpětnou vazbu - přehled o dosažené úrovni poznání. Žákům i učitelům zpětná vazba umožňuje chyby samostatně rozpoznávat a okamžitě je napravovat. Učí se tak chybám předcházet a brát si z nich ponaučení. Chybu nepokládáme za prohřešek, ale za možnost ke změně. Podporujeme tím sebeúctu žáků.

Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo a metody volíme přiměřené stupni vývoje žáků a umožňujeme jim pracovat podle individuálního tempa. Před žáky stavíme cíle blízké - dosažitelné. V době, kdy se věnujeme pomalejším žákům, zaměstnáváme rychlejší žáky rozšiřujícím učivem za pomoci vhodných materiálů.

Ve výuce využíváme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Pozitivní hodnocení používáme průběžně v celém procesu učení. Může mít podobu ústní pochvaly, drobných odměn, jako jsou hvězdičky, razítka atp., nebo udělení "jedničky". Rozumíme jím i pozitivní ladění hodnotících soudů, projevování zájmu o názory žáků, dodávání sebedůvěry žákům a jejich povzbuzování. Do výuky zařazujeme žákovské sebehodnocení a rozvíjíme tak zdravé sebevědomí žáků.

   http://www.tvorivaskola.cz/  

 

PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS

Projekt Partnerská škola Nakladatelství Fraus je zaměřen na základní školy a víceletá gymnázia, které ve větší míře využívají jejich učebnice. Hlavním přínosem partnerství pro školy je kromě řady výhod možnost získat moderní technologie do výuky za zvýhodněných podmínek. Významným cílem tohoto projektu je získávání zpětných a aktuálních informací ze škol, které jsou důležitým podkladem pro hodnocení a tvorbu dalších produktů. Jedinou podmínkou pro přiznání statutu Partnerská škola je používání učebnic Nakladatelství Fraus alespoň v polovině předmětů.

Zapojení školy ukazuje rodičům zájem a iniciativu školy rozvíjet nové výukové metody, a tím také poskytovat lepší vzdělání žákům. Škola zapojená do projektu se zajímá o moderní trendy ve vyučování, které oživuje doplňkovou vzdělávací literaturou a používáním interaktivních pomůcek.

 http://www.partnerska-skola.cz  

 

 

RODIČE VÍTÁNI

 

Do projektu Rodiče vítání se škola zapojila z důvodu zlepšení spolupráce mezi rodičovskou veřejností a školou se všemi jejími zaměstnanci. Aby mohla získat označení Rodiče vítáni, musí naplňovat několik základních kritérií a další kritéria volitelná. Mezi ně patří např. bezproblémový přístup rodičů do školy, dostupnost kontaktů na zaměstnance školy, informovanost rodičů o dění na škole, partnerská komunikace s rodiči i ostatní veřejností, školní akce pro rodiče ve vhodných termínech a časech tak, aby se jich rodiče opravdu měli možnost účastnit, funkční školní webové stránky, dostupnost (zveřejnění) školního vzdělávacího programu a další.

 

Proč má smysl, aby rodiče více spolupracovali se školou?

Protože mohou ovlivnit, jaká je škola, kde jejich dítě tráví většinu času.

Protože mohou na svoje dítě působit shodně s učiteli.

Protože znají svoje děti nejlépe a mohou učitelům pomoci.

 

Proč má smysl, aby škola více spolupracovala s rodiči?

Udělá si z rodičů "spojence" - to se odrazí i na vztahu dítěte ke škole.

Rodiče budou vnímat školu jako "svoji" a budou ji více podporovat.

Školy otevřené rodičům jsou kladně hodnoceny, rodiče tam přednostně posílají své děti.

A konečně rodiče mohou pro školu leccos udělat - od drobných oprav až po sponzorské dary nebo vedení kroužků pro děti.

 

http://www.rodicevitani.cz/rubrika/pro-rodice/ 

 

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ - ZDRAVÁ ŠKOLA

Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) je evropským programem Světové zdravotnické organizace. Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících vlivů biologických, psychologických a sociálních. Škola dbá na podporu a rozvoj přirozených potřeb jednotlivce, na dobrou komunikaci mezi všemi účastníky výchovy a vzdělávání, klade důraz na zodpovědnost k vlastnímu zdraví a ochranu zdraví ostatních.

Náš projekt se odvíjí od samotného Školního vzdělávacího programu Škola poznání a důvěry a společně se do přípravy zapojila většina pedagogických pracovníků školy. Je rozdělen na tři tzv. pilíře:

 • Pilíř = Pohoda prostředí
 • věcné prostředí
 • sociální prostředí
 • organizační prostředí
 •  
 • Pilíř = Zdravé učení
 • smysluplnost
 • možnost výběru a přiměřenosti
 • spoluúčast a spolupráce
 • motivující hodnocení
 •  
 • Pilíř = Otevřené partnerství
 • škola jako model demokratického společenství
 • škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Celý text projektu najdete na konci této strany v pdf formátu

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi 

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. 

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá a ve stávajícím školním roce 2013/2014 už je do projektu zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí. 

Naše škola organizuje projekt Ovoce a zelenina do škol formou výdeje 1 ks ovoce nebo zeleniny jednou týdně vždy ve středu o velké přestávce u pana školníka. Dodavatelem je již několik let firma BOVYS, která je smluvním partnerem celostátního projektu.

Na podporu spotřeby ovoce a zeleniny škola zaměřuje také jídelníček ve školní jídelně a to jak u dětí z MŠ, tak u žáků ZŠ.

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx 

 

ŠKOLNÍ MLÉKO

 

Hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice je Laktea, o.p.s..  Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

Žáci mají možnost každý den zakoupit jeden výrobek za dotovanou cenu, ale i další výrobky za ceny nedotované. Prodej mléčných výrobků probíhá ve školním obchůdku vždy ráno před vyučováním a o velké přestávce.

Informační plakátek s přehledem výrobků a cen je vyvěšen u okénka obchůdku u šaten II. stupně a prodávající osobou je paní družinářka.

 

http://www.laktea.cz/skolni_mleko 

 

Fond SIDUS

je obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Naše škola je do projektu dlouhodobě zapojena, protože si myslíme, že by se každý člověk měl podle svých možností zajímat a také zapojit do nějaké charitativní činnosti.
Fond Sidus, o.p.s. byl založen 25. 8. 2006 s cílem finančně a materiálně pomáhat

Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole

Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc

Individuálním pacientům

Na škole každoročně probíhá sbírková akce, kterou organizuje zástupkyně školy spolu se žákovským parlamentem, formou prodeje drobných předmětů (náramků, přívěsků, pravítek, obrázkových magnetických karet apod.). Zapojení do sbírkové akce je pro žáky vždy dobrovolné a rodiče jsou o konání akce na škole předem informování prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Výtěžek ze sbírky je zasílán na konto fondu a neprodané předměty vráceny zpět na adresu fondu.

Za účast ve sbírce škola každý rok obdrží certifikát s uvedením vybrané částky a poděkování, které je umístěno na hlavních dveřích školy.

http://www.fondsidus.cz/ 

 

DEN PROTI RAKOVINĚ

Celorepublikovým organizátorem sbírkové akce je nezisková organizace Liga proti rakovině.
Hlavním cílem je již více než 24 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR.

Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř nemocných umírají...
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50 % všech onkologických onemocnění předejít!

Každoročně je pořádaná sbírka zaměřená na jeden druh nádorového onemocnění a stužka na květince má jinou barvu. Žáci spolu se zástupkyní školy organizují sbírku na škole mezi spolužáky, ale i v obci mezi širokou veřejností. Ke každé květince zároveň předávají také informační letáček o daném nádorovém onemocnění a zejména o jeho možné prevenci.
Šíření zásad prevence rakoviny je hlavním cílem ligy. Protože se toto onemocnění týká přímo nebo zprostředkovaně přes známé nebo jiného člena rodiny prakticky každého z nás, pomáhejme i my.

Za účast ve sbírce škole opět získává certifikát s uvedenou vybranou částkou a poděkování.

http://www.denprotirakovine.cz/index.html 

 

INOVACE NA DOSAH

Projekt Tablety do škol z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, do kterého se zapojila společnost COMFOR STORES a.s., nabízí partnerským školám další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a technické zařízení k využívání ICT ve výuce samotnými pedagogy. Učitelé si v rámci seminářů přímo na škole, webinářů a e-learningového studia prohloubí a upevní své znalosti a schopnosti využívat mobilní dotykové technologie (v našem případě tablety) nejen v přípravě na výuku, ale i přímo ve vyučování. Výuka se tak pro žáky zatraktivní. Navíc učitelé získají možnost sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe s pedagogy z dalších partnerských škol. Budou mít srovnání své práce s ostatními a žákům mohou předávat nové informace moderním způsobem. Určitě to však neznamená, že škola upustí od tradiční výchovy a vzdělávání. Výuka dostane díky využívání tabletů učiteli další nový rozměr.

http://www.inovacenadosah.cz/

 

 

Zdravý Kraj Vysočina - Zdravá škola Velká Losenice

 

Naše první úspěšná dotační žádost v tomto roce byla krajem Vysočina poskytnuta na projekt "Žákovská knihovna a školní klub ZŠ a MŠ Velká Losenice". Díky prostředkům z tohoto dotačního programu i prostředkům, které požijeme z rozpočtu školy daného zřizovatelem, se podaří vybavit nově vzniklou žákovskou knihovnu a uspořádat několik akcí, které souvisí s knihovnickou činností a snahou o zdravý životní styl vůbec.

Pro informaci poskytujeme sumář aktivit, které jsou projektem podpořeny:

 • Pořízení knihovnické stěny - základní nábytkové vybavení pro činnost školní žákovské knihovny; žákovské variabilní stolečky a židle, koberec, výtvarný materiál
 • Knihovnické lekce k posílení čtenářské gramotnosti žáků I. stupně - I. - V. třída
 • Čtenářská setkání s rodiči a dalšími dobrovolníky v rámci projektu Celé Česko čte dětem - I. - V. třída
 • Pravidelná setkání žákovského parlamentu s vedoucím učitelem ŽP- březen - říjen
 • Den otevřených dveří pro rodiče a širší veřejnost - květen
 • Interaktivní přednáška o zdravém životním stylu - září
 • Interaktivní přednáška  - předcházení dětským úrazům - září
 • Interaktivní přednáška k environmentální výchově - duben
 • Beseda s rodiči, žáky, pedagogy a odborníky o prevenci rizikového chování - docházka do školy - duben
 • Pracovní setkání rodičů z Klubu přátel školy - květen
 • Preventivní programy pro žáky II. - IX. ročníku s Centrem prevence Oblastní charity PONORKA - únor - říjen
 • Příprava zdravého občerstvení ke dni otevřených dveří - květen

 

Věříme, že nové prostory v přístavbě školy, které budou sloužit jako žákovská knihovna, školní klub a zároveň i jako společenská místnost nebo redakční místnost při tvorbě školního časopisu, budou žáci i vyučující rádi využívat. Postupně pořizujeme knihy, které budou využívány jako doplňková četba i jako výukový materiál do různých předmětů (např. encyklopedie, slovníky, časopisy apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 18. října 2017
Svátek má Lukáš